Ana Sayfa Ba��ml�l�k Alkol Ba��ml�l��� Madde Ba��ml�l��� Ba��ml� Yak�nlar� Di�er Ba��ml�l�klar

BA�IMLILIK B�R KADER DE��LD�R, TEDAV� ED�LEB�LEN B�R HASTALIKTIR.

Ba��ml�l�k Hakk�nda

Ba��ml�l�k nedir?

Ne kadar zamanda ba��ml� olunur?

Psikoaktif maddeler ve ba��ml�l�k

Ba��ml�l��� etkileyen di�er etmenler nelerdir?

Ba��ml�l�k riskini art�ran �evresel etmenler nelerdir?

Ba�ar�l� bir ba��ml�l�k tedavisinin prensipleri nelerdir?

Ba��ml�l��� etkileyen risk ve koruyucu etmenler nelerdir?

Alkol Ba��ml�l��� Hakk�nda

Alkol ba��ml�l���

Alkol yoksunlu�u (craving)

Alkol kullan�m�n�n yol a�t��� bozukluklar

Metil alkol zehirlenmeleri

Madde Ba��ml�l��� Hakk�nda

Madde kullan�m� nas�l anla��l�r?

Gen�ler neden madde kullan�r?

Gen�ler hangi maddeleri kullanmaktad�r?

�lkemizde madde kullan�m yayg�nl���

Madde kullan�m�n�n �nlenmesinde ailenin rol� nedir?

Madde kullan�m�n� �nlemede anne-babalara yap�labilecek �neriler nelerdir?

�la� olarak kullan�lan ba��ml�l�k yapan maddeler

Ba��ml�l�k Testleri

Alkol kullan�m bozukluklar�n� saptama �l�e�i

Fagerst�rm sigara ba��ml�l��� de�erlendirme �l�e�i

Xanax kullan�m�n� de�erlendirme �l�e�i

�nternet ba��ml�l��� de�erlendirme �l�e�i

Seks ba��ml�l��� de�erlendirme �l�e�i

Al�� veri� ba��ml�l��� de�erlendirme �l�e�i

Uyu�turucu madde kullan�m�n� de�erlendirme �l�e�i

 

Alkol ba��ml�l���

Alkol kullan�m bozukluklar�n�n insanlik tarihi kadar eski oldu�u bilinmektedir. Alkol kelimesi Arap�a cevher, esans, �z anlam�na gelen alkihl s�zc���nden gelmektedir. �nceleri sarho� olmayacak derecede alkol kullan�m� ilkel �a�larda dinsel t�renlerde yer alm��t�r.Eski yunan i�ki tanr�s� Dionysos ad�na d�zenlenen �enliklerde �arap i�ildi�i bilinmektedir. M� 2000 y�llar�nda Hammurabi yasalar�nda alkol al�m� ve sat�m� i�in kurallar yaz�lm��t�r. Mezopotomya ve di�er akdeniz �lkelerinde ya�am�� olan uluslar�n alkoll� i�kileri �ok �nceden beri kulland�klar� bilinmektedir. H�ristiyanl�kta �arap �sa n�n kan�n� temsil eden kutsal bir i�kidir .�slamiyette ise zararl� oldu�u i�in yasaklanm��t�r. Tarih boyunca Hipokrattan ba�l�yarak pek �ok hekim alkoll� i�kilerin insan sa�l���na zarar�ndan s�z etmi�lerdir. Ancak alkol kullan�m� sonucu olu�an ba��ml�l���n bir hastal�k olarak ele al�nmas� son 150 y�la dayanmaktad�r.

"Alkolizm" terimini ilk kez �svi�reli bir halk sa�l��� uzman� ( Magnus Huss) 1849 y�l�nda kullanm�� ve o zamandan beri kullan�m� devam etmi�tir.

1900 'lu y�llar�n ba�lar�nda E.M Jellinek alkolizmi bir hastal�k olarak tan�mlam��t�r.

Meyva ve tah�llardaki �ekerden elde edilen etil alkol i�kilerde kullan�lan alkol �e�ididir. Fermentasyon ve distilasyon yolu ile elde edilir.

Alkol kullan�m bozukluklar� g�n ge�tik�e mortalite ve morbidite a��s�ndan �nem kazanmaya devam etmektedir. Bir�ok bat� �lkesinde alkol kullan�m� yayg�nd�r. ABD de1977 de yap�lan bir ulusal �al��mada Erkekerin %86.6 s� kad�nlar�n %77.5 i alkoll� i�ecekler t�ketmektedirler. Gen�lerin �o�u ergenlik d�neminde �zenti ile alkole ba�lamaktad�r. �lk defa i�kiyi kullanma ya�� 12-14 ya�a kadar inmi�tir. Alkolle ilgili sorunlar ise 18-25 ya� aras�nda ��kmaya ba�lam��t�r.tedavi i�in ba�vurma �ogu kez 40 ya�lar�nda olmakta ve �l�m 55-60 ya�lar�nda kalp hastal���, kaza, intihar ve kanser gibi nedenlerle olu�maktad�r. ABD de alkol ba��ml�l���n�n % 10 oldu�u bildirilmektedir. �nceleri bir erkek hastal��� olarak d���n�l�rken (1/5-6 oranlarda) �imdi ise bu ayr�m ortadan kalkm��t�r. (1/2 oran�na inmi�tir). �lkemiz de b�y�k kentlerde k���k �l�ekli yap�lan epidemiyolojik �al��malar alkole ba�lama ya��n�n 12 lere kadar indi�ini g�stermektedir. En �ok ba�lama 15-22 ya� aras�nda olmakta ve daha �ok erkekler alkole ba�lamaktad�r.Alkol ba��ml�l��� i�in elde edilen veriler %0.8-1.6-2 gibi rakamlar vermektedir. Halen alkol t�ketimini erkeklerin �o�unlukla yapt���n� s�yleyebiliriz.

Do�. Dr. Defne Tamar G�rol

Batem'e ait Alkol ba��ml�l��� ve tedavisi sayfas�ndan al�nm��t�r.

Do�. Dr. Defne Tamar G�rol'a ait alkol ba��ml�l��� tedavisi sitesi i�in Alkol ba��ml�l��� tedavisi'ne t�klay�n�z.

Di�er �nemli ba�l�klar :

* Alkol tedavisi

* Alkol ba��ml�l��� tan�s� -te�hisi

* Alkol kullan�m d�zeyi

* Alkol ba��ml�l���nda ar�nd�rma - detoksifikasyon - detox

* Alkol ba��ml�l���nda psikososyal tedaviler

* Alkol kullan�m�n�n bedensel etkileri - zararlar�

* Alkol kullan�m�n�n merkezi sinir sistemine etkileri - zararlar�

* Alkol kullan�m�n�n karaci�er ve sindirim sistemine etkileri - zararlar�

* Alkol kullan�m�n�n kalp - damar sistemine etkileri - zararlar�

* Alkol kullan�m�n�n hematolijik sisteme etkileri - zararlar�

* Alkol kullan�m�n�n ba����kl�k sistemine etkileri - zararlar�

* Alkol kullan�m�n�n �reme sistemine etkileri - zararlar�

* Alkol kullan�m�n�n beslenme, uyku ve hamileli�e - gebeli�e etkileri - zararlar�

hublot replicafake hublot for salefake breitling for salebreitling replica watchesfake omega for salerolex submariner replicafake rolex submariner watches

* Alkol yoksunlu�u (craving)

* Alkol kullan�m�n�n yol a�t��� bozukluklar

* Metil alkol (metanol - sahte rak�) zehirlenmeleri

* Alkol ba��ml�l��� tedavisi

* Alkol ba��ml�l��� tedavi merkezi

 

 

 

�nemli Ba�lant�lar

Sigara Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Alkol Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Yeme Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Batem

Uyu�turucu Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Kumar Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Uyu�turucu Madde Ba��ml�l��� Bilgi Merkezi

bilgi@bagimlilik.info.tr

�nternet Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

�� Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Alkol Ba��ml�l��� Bilgi Merkezi

Kumar ba��ml�l��� tedavisi