Ana Sayfa Bağımlılık Alkol Bağımlılığı Madde Bağımlılığı Bağımlı Yakınları Di�er Ba��ml�l�klar

BA�IMLILIK B�R KADER DE��LD�R, TEDAV� ED�LEB�LEN B�R HASTALIKTIR.

Ba��ml�l�k Hakk�nda

Ba��ml�l�k nedir?

Ne kadar zamanda ba��ml� olunur?

Psikoaktif maddeler ve ba��ml�l�k

Ba��ml�l��� etkileyen di�er etmenler nelerdir?

Ba��ml�l�k riskini art�ran �evresel etmenler nelerdir?

Ba�ar�l� bir ba��ml�l�k tedavisinin prensipleri nelerdir?

Ba��ml�l��� etkileyen risk ve koruyucu etmenler nelerdir?

hublot replicafake hublot for salefake breitling for salebreitling replica watchesfake omega for salerolex submariner replicafake rolex submariner watches

Alkol Ba��ml�l��� Hakk�nda

Alkol ba��ml�l���

Alkol yoksunlu�u (craving)

Alkol kullan�m�n�n yol a�t��� bozukluklar

Metil alkol zehirlenmeleri

Madde Ba��ml�l��� Hakk�nda

Madde kullan�m� nas�l anla��l�r?

Gen�ler neden madde kullan�r?

Gen�ler hangi maddeleri kullanmaktad�r?

�lkemizde madde kullan�m yayg�nl���

Madde kullan�m�n�n �nlenmesinde ailenin rol� nedir?

Madde kullan�m�n� �nlemede anne-babalara yap�labilecek �neriler nelerdir?

�la� olarak kullan�lan ba��ml�l�k yapan maddeler

Ba��ml�l�k Testleri

Alkol kullan�m bozukluklar�n� saptama �l�e�i

Fagerst�rm sigara ba��ml�l��� de�erlendirme �l�e�i

Xanax kullan�m�n� de�erlendirme �l�e�i

�nternet ba��ml�l��� de�erlendirme �l�e�i

Seks ba��ml�l��� de�erlendirme �l�e�i

Al�� veri� ba��ml�l��� de�erlendirme �l�e�i

Uyu�turucu madde kullan�m�n� de�erlendirme �l�e�i

 

Kumar ba��ml�l���

Ba��ml�l�k kavram� ge�mi� y�llarda genellikle alkol, madde ve nikotin gibi maddelerle birlikte kullan�lm��t�r. Son y�llarda beyin ve beynin i�levi �zerine yap�lan �al��malarda bir�ok davran���n kimyasal ba��ml�l��a yol a�t���n� bulunmu�tur. Kumar ba��ml�l��� da bu davran��lardan birisidir.

Kumar g�n�m�zde ho��a vakit ge�irme, e�lence ve dinlenme arac� olarak kabul edilmekte ve pop�laritesi g�n ge�tik�e artmaktad�r. Kumar, isteyerek riske girme temelinde, kazanan ve kaybeden taraflar�n oldu�u ve genellikle her iki tarafta da bir �retim i�i olmaks�z�n servetin yeniden da��l�m�d�r. Bu servet da��l�m�na karar veren s�re� daima bir �ans elementi i�erir veya yaln�zca �ansa dayan�r. ‘�ans ve beceri' bu iki s�zc�k neyin kumar davran��� oldu�unu anlamland�rmakta �nemlidir.

Patolojik kumar ba��ml�l��� ki�isel, ailevi veya mesleki hedefleri bozan, s�rekli ve yineleyen uygunsuz kumar oynama davran��� olarak adland�r�lmaktad�r (Amerikan Psikiyatri Birli�i, 1995).

�lkemizde kumar sorununa ba�l� ba�vurularda �zellikle kumarhanelerin a��k oldu�u d�nemde belirgin bir art�� izlenmi�tir. Bununla beraber, patolojik kumar �lkemizde psikiyatri kliniklerinde di�er bozukluklara g�re daha az g�ndeme gelen bir bozukluktur.

Bunun bir nedeni patolojik kumar�n, �o�u zaman alkol ve madde ba��ml�l��� ve maj�r depresif bozuklukla birlikte kar��m�za ��kmas�d�r. Kumar sorunlar�n� gizleme e�ilimde olan patolojik kumar ba��ml�lar� �o�u zaman kumar�n yol a�t��� di�er ruhsal sorunlar nedeniyle psikiyatristlere ba�vurmakta ve as�l tan� olan patolojik kumar �o�u zaman klinisyenlerin g�z�nden ka�maktad�r (Lesieur 1992, Politzer ve Hudak 1992).

Patolojik kumar yaln�z ki�iyi etkilemekle kalmay�p t�m toplumu etkiledi�inden, bu bozuklu�un bir halk sa�l��� sorunu olarak ele al�nmas� zorunlulu�u ortaya ��kmaktad�r. Bu bozuklu�un daha iyi anla��lmas�n� sa�lamak, uygulanabilir sonu� ve al�nabilecek sa�alt�mlar�n niteli�ini artt�rmak i�in ileri ara�t�rmalar�n yap�lmas� gerekmektedir.

Sonu� olarak, alkol ve madde ba��ml�l��� olan ki�ilerde ve buna y�nelik tedavi merkezlerinde Patolojik kumar oynaman�n ara�t�r�lmas� �nem ta��maktad�r. ��nk� patolojik kumar ba��ml�l��� olan ki�iler genellikle sorunlar�n� inkar edip durum �ok ciddi bir hal ald���nda yard�m arama giri�iminde bulunmaktad�rlar. Patolojik kumar ba��ml�l���n�n tedavisinde s�kl�kla madde ba��ml�l��� tedavisi modeli uyguland���ndan bu ki�iler madde ba��ml�l��� tedavi b�l�mlerine y�nlendirilmelidir.

Uzm. Psikolog Alper Aksoy

�lgilenebilece�iniz di�er ba�lant�lar:

Kumar Ba��ml�l��� Hakk�nda sitei�i ba�lant�lar
Kumar Ba��ml�l��� Hakk�nda sited��� ba�lant�lar
Kumar ba��ml�l��� Kumar ba��ml�l���
Kumar ba��ml�l��� tedavisi Kumar tedavisi
Kumar ba��ml���n�n seyri
Kumar ve Aile
Kumar ba��ml�lar�n�n ki�ilik �zellikleri Sevdi�im insan�n kumar sorunu mu var?
Kumar ba��ml�l��� ve bahis oyunlar� Tekrarlama s�kl���
Kumar ba��ml�l��� risk fakt�rleri Kumar ba��ml�l��� olan aile bireyine yard�m etme
Kumar ba��ml�l��� t�rleri Kumar ba��ml�l��� olan ki�ilerde intihar� �nleme
Kumar ba��ml�l���nda s�n�flama Patolojik kumar ba��ml�l���
Kumar ba��ml�l���n�n belirtileri Tekrarlama s�kl���
Kumar ba��ml�l���n�n e�tan�s� Kumar ba��ml�l��� ile ilgili 10 soru
Kumar ba��ml���n�n nedenleri Kumar tedavisinin �n�ndeki engeller
Kumar ba��ml���n�n yayg�nl��� Kumar ba��ml�l��� i�in terapi
  �yile�meyi devam ettirmek
  Hayat tarz�n� de�i�tirme
  Kumar oynama arzusu ile ba� etme
  Kumar sorunum var m�?
  Kumar ba��ml�l��� tedavi merkezi

 

�nemli Ba�lant�lar

Sigara Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Alkol Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Yeme Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Batem

Uyu�turucu Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Kumar Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Uyu�turucu Madde Ba��ml�l��� Bilgi Merkezi

bilgi@bagimlilik.info.tr

�nternet Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

�� Ba��ml�l��� Tedavi Merkezi

Alkol Ba��ml�l��� Bilgi Merkezi

Kumar ba��ml�l��� tedavisi